ដើមអំពិល

DAP
CNRP ផ្ញើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ស្តីពីវិសោធនកម្ម មាត្រា ៧៦ និងការ​បង្កើត​ជំពូក​ថ្មី ទាក់ទង ការ​បង្កើត អង្គការ​រៀបចំការ​បោះឆ្នោត ទៅរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ
ដើមអំពិល ·
201017
កំពុងទាញព័ត៌មានមកបង្ហាញ
loading