ក្រសួងសាធារណការ នឹងបើកវេទិកា សាធារណៈ​ពាក់ព័ន្ធ នឹង​រថយន្ត ដឹក​លើសចំណុះ

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន នឹងបើកវេទិកា សាធារណៈមួយ ដោយផ្តោតទៅលើការ ដឹកជញ្ជូន លើស ទម្ងន់កម្រិត ដើម្បីកែសម្រួល និងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ ឱ្យកាន់មានប្រសិទ្ធិភាព បន្ទាប់មានការចុះផ្សាយ របស់ប្រព័ន្ធសារព័ត៌មាន មួយចំនួនដែល មានខ្លះពិត ខ្លះមិនពិត ជាហេតុជះឥទ្ធិពលមិនល្អ ដល់ការដឹកនាំជា ពិសេសស្ថាប័នមាន សមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធ។

...

ប្រភព៖ ដើមអំពិល

http://www.dap-news.com/2011-06-14-02-39-55/77436-2013-12-13-09-11-14.html