ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

ប្រ​ធាន​អង្គ​ភាព​ប្រ​ឆាំង​អំ​ពើ​ពុក​រលួយ ធ្វើ​បទ​ឧទ្ទេស​នាម ស្តី​ពី​ការ​ងារ​អប់​រំ ប​ង្ការ ទប់​ស្កាត់​អំ​ពើ​ពុក​រលួយ ជូន​ដល់​មន្ត្រី​អង្គ​ភាព​ព័ត៌​មាន និង​ប្រ​តិ​កម្ម​រហ័ស
វរជនខ្មែរ ·
255937
កំពុងទាញព័ត៌មានមកបង្ហាញ
loading