អត្ថបទ​ចំណេះដឹង

Food ញាំ​មីសួ
Food បាយ​ឆា​មាន់​រមៀត
Food ទាខ្វៃប៉េកាំង
Food ទឹកស៊ុប (Stock/Soup)
Food ទឹកស៊ុបគោ (Beef Stock)
Food ទឹកស៊ុបមាន់ (Chicken Stock/Broth)
Food ទឹកស៊ុបបង្គា (Prawn Stock)