ការងារ​ថ្មីៗ
Cashier
19060
Sales
18998
Sales
18903
Sales
18887
Sale
18448
Secretary
18364
Sales
18352
Cashier
18349
Marketing
17964
Sales
17876
Cashier
17858
Cashier
17637
Secretary
17287
Cashier
17161
Sale
16973
Seller
16929
Marketing
16849
Seller
16602
Cashier
16591
Secretary
16385
Seller
16174
Sales
16124
Sales
15200
Secretary
15137
Secretary
14918
Secretary
14820
Cashiers
14662
Marketing
14589
Marketing
14454
Secretary
14452
Cashiers
13993
Cashier
13493
Cashier
13286
Cashier
13045
Sale
12546
Sale
12261
Cashier
12209
Sale
11610
Cashier
11410
Sellers
11188
Cashier
11136
Secretary
10733
Secretary
10716
Cashier
10669
Secretary
10351
Cashier
10188
Seller
10132
Cashiers
9804
Cashiers
9793
Cashier
9575
Sales
8550
Seller
7910
Finance
7187
Sales
7038
Cashier
6487
Cashier
6452
Sales
6420
Sale
6257
Cashier
5877
Cashier
5828
Seller
5331
Cashier
5131
Seller
4507
Sales
4502
Cashier
4392
Cashier
4360
Cashier
4260
Loading
loading